Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Slavnostní otevření nové přetlakové haly při ZŠ Kamínky

9.5.2022 8:15 • autor:

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme slavnostně otevřeli novou přetlakovou halu, která je součástí sportovního areálu základní školy. Hala je umístěna na hřišti s umělým povrchem, ve střední části areálu, vedle multifunkčního hřiště. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé ÚMČ Nový Lískovec paní starostka Ing. Jana Drápalová a pan místostarosta Mgr. Michael Brázda. Jmenovaní společně s vedoucím odboru školství a mládeže města Brna panem PhDr. Petrem Hruškou, MBA přestřihli slavnostní pásku. Program zpestřili svým vystoupením žáci školy. Gymnastické vystoupení předvedli společně žáci 1. a 9. ročníku pod vedením paní zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Ireny Drábkové a paní vychovatelky Ivany Sedláčkové. Na vystoupení volně navázala sestava se sportovním náčiním žáků 4. ročníků, kterou s dětmi nacvičily paní učitelky PaedDr. Zdeňka Bučková a Mgr. Anna Široká. Uvedená vystoupení si svou kvalitou a precizním provedením zasloužila hlasitý potlesk. Na vystoupení poté navázal exhibiční zápas ve fotbale mezi učiteli školy a vybranými žáky 9. ročníků. Za doprovodu skvělé atmosféry přihlížejících byl zápas ukončen výsledkem 3:0, s výhrou pro učitele. Poděkování patří rovněž veřejnosti, která byla zastoupena v překvapivě hojném počtu. Sluníčko nám přálo, a tak přišla vhod výborná zmrzlina, která byla v rámci sponzorského daru firmy GOZ Gastro s.r.o. zdarma.

Nyní mi dovolte seznámení s průběhem realizace stavby haly. Úvahy o jejím umístění do sportovního areálu školy se vedly od roku 2016/2017. Bylo tomu tak z důvodu velké vytíženosti pronájmů obou tělocvičen. Přetlak na pronájmy byl každoročním tématem, na některé sportovní oddíly se bohužel vůbec nedostalo. Na základě výše uvedeného se tedy začala v dané oblasti vyvíjet snaha o získání potřebných finančních prostředků.

Realizace budování haly se začala v druhé polovině roku 2021. První zásadním úkolem bylo zhotovit přípojku pro plyn. Ta je vedena od školní kuchyně kolem celého areálu školy. Dále bylo postaveno technické zázemí a sklad na uskladnění haly. Následovala realizace vybudování samotné haly. Přetlaková hala byla ve zkušebním provozu otevřena v měsíci únoru a poprvé pronajata sportovní veřejnosti v měsíci březnu letošního roku.

Přetlaková hala bude využívána v době od října do dubna. V říjnu bude tedy hala vždy postavena a v dubnu uskladněna. Cena pronájmů se bude odvíjet mimo jiné od cen energií. V době letních prázdnin pak bude v blízkosti haly vybudována šatna.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli a městu Brnu za součinnost a financování daného projektu. Věřím, že přetlaková hala přispěje ke kvalitě výuky tělesné výchovy a rozvoji sportovních aktivit v městské části Nový Lískovec.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

        ředitel školy

FOTOGALERIE