Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Poskytování informací a ceník služeb

Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která je v rozporu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zásady hrazení nákladů

  1. Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
  2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
  3. Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
  4. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

 Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává „Název školy“ sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

Tisk A4 černobílá jednostranně    2,00 Kč
oboustranně 4,00 Kč
Tisk A4 barevně jednostranně    6,00 Kč
oboustranně 12,00 Kč
Tisk A3 černobíle jednostranně    5,00 Kč
oboustranně 10,00 Kč
Tisk A3 barevně jednostranně    14,00 Kč
oboustranně 28,00 Kč
Kopírování na datové nosiče CD,DVD,BlueRay – cena za nosič 150,00 Kč
Telekomunikační poplatky dle skutečných nákladů platných tarifů
Poštovné dle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty
Druhopisy vysvědčení a diplomů 200,00 Kč
Práce zaměstnance školy na vyhledávání a zpracování požadovaných informací 300,00 Kč/hod.
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné v hotovosti na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.