Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
6.3.2018 21:05 • autor:

V pondělí 5. března zavítali naši sedmáci do centra města, aby se zde zúčastnili přednášky o negativních vlivech týkajících se šikany a dalších patologických jevů ohrožujících současnou mládež. V Divadle Bolka Polívky vyslechli zajímavé vyprávění
o trestné činnosti mládeže, o násilné a drogové kriminalitě, o zneužívání návykových látek a závislosti na nich. Poutavý výklad se rovněž zaměřil na taková témata, jakými jsou týrání, šikana, domácí násilí, vandalismus či agresivita mezi mladými lidmi. Nebylo zapomenuto ani na řadu úskalí spojených s nevhodným užíváním internetu, se kterými se pojí i relativně nové
druhy násilí, pro něž zatím ani nejsou zvoleny vhodné české výrazové ekvivalenty. Jedná se např. o kyberšikanu, sexting, kybergrooming nebo kyberstalking. Vlastní pořad se stal dalším způsobem zamyšlení se nad zmiňovanou tematikou a pro
naše žáky předmětem získání nových informací o různých negativních vlivech působících především na školní mládež. Zejména skutečné příběhy z praxe, kterými přednášející vyšetřovatel kriminální policie doplnil svůj výklad, posloužily jako varování, že se nejedná o pouhou teorii, ale nevítaný a bohužel i poměrně častý faktor v životě současné společnosti.
Mgr. Helena Hanousková, třídní učitelka

6.3.2018 13:26 • autor:

Tak jako každý rok i letos jsme pro děti připravily maškarní karneval. Na něm se mohly proměnit v pohádkové postavy, ve filmové hrdiny, zvířátka či v cokoli, co jen bujná dětská fantazie nabízí. V tělocvičně si všichni užívali taneční rej, také soutěž v tanci na novinách se setkala s úspěchem. Při závěrečném vyhodnocení nejlepších masek, které musely být  vlastnoručně vytvořeny, nikoli zakoupeny, byli vítězové oceněni plyšovými hračkami. Karneval jsme si náležitě užili.

Vychovatelky ŠD

FOTOGALERIE

27.2.2018 20:50 • autor:

Na ZŠ Kamínky proběhlo školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 5. – 7. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na svět techniky. Kdy vznikla helikoptéra? Kdo první skákal padákem? Na tyto a jiné otázky soutěžící nacházeli odpověď ve školním kole Babylonu na základě ukázek z knih, časopisů a internetových stránek a zažili i něco zajímavého a zábavného.

V kategorii 5. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 34 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 24 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 14 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo Amálie Křivánková z 5. A (32 bodů), 2. místo Martina Procházková z 5. A a Martin Piňos z 5. C (30 bodů) a 3. místo Vojtěch Páral z 5. C (29 bodů).

V kategorii 6. a 7. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 43 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 31 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 24 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupila Nela Štěpánková ze 7. třídy (42 bodů), 2. místo zaujaly Lea Bělohoubková a Aneta Horáková ze 7. A (40 bodů) a na 3. místě se umístili Linda Křenková ze 6. A a Tomáš Gruber ze 7. třídy (38 bodů).

Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme a do městského kola na ZŠ Kuldova v polovině  března přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Helena Hanousková, ZŠ Kamínky

BABYLON 2018 Výsledky 5. tříd

BABYLON 2018 Výsledky 6.a 7. tříd

27.2.2018 16:20 • autor:

Proč je neživá příroda nezbytná pro život na Zemi?  Jaký význam má pro rostliny a zvířata půda? Objevování a zjišťování propojenosti prvků živé a neživé přírody, to bylo cílem hodiny prvouky ve 3. A, která byla naplněna zajímavými pokusy. Děti si přinesly různé vzorky půdy. Ve skupinách je pak pozorovaly a srovnávaly podle zadaných instrukcí. Zjišťovaly hmatem a zrakem, co půda obsahuje, pinzetou v půdě vyhledávaly zbytky rostlinných a živočišných těl, které potom zkoumaly lupou. V dalších pokusech rozmíchávaly půdu ve vodě a objevovaly vzduch nebo zjišťovaly rychlost prosakování vody v různých typech půd. Tyto rozmanité způsoby zkoumání umožnily žákům dojít k vlastnímu poznání, že půda obsahuje zrnka písku, malé kamínky, humus a vzduch. V závěrečné diskuzi si sdělovali výsledky svých pozorování a srovnávaly je s naučným textem. Všem se pestrá hodina plná pokusů velmi líbila.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.

23.2.2018 21:08 • autor:
V jednotlivých odděleních školní družiny jsme uspořádaly pěvecké soutěže. Úspěšné děti pak postoupily do oblastního kola „Superstar ŠD“, které se konalo ve středu 21. 2. na ZŠ Svážná. Všechny děti, které nás reprezentovaly se k danému úkolu postavily zodpovědně a celou slavnostní akci si užily. Vyzkoušely si na vlastní kůži, jaké je zpívat do mikrofonu na velkém pódiu. Diplom a medaili si domů odnesli:Jirka Kroulík za 3. místo, Veronika Treblíková 2. místo a Martin Piňos 1. místo. Ten postupuje do městského kola. Gratulujeme všem a Martinovi držíme palce.
Vychovatelky ŠD
FOTOGALERIE
22.2.2018 20:44 • autor:

 

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhl na ZŠ Kamínky Den otevřených dveří.  V průběhu dopoledne se mohli rodiče našich stávajících i budoucích žáků přesvědčit o tom, že naše škola nabízí podnětné, bezpečné a tvořivé prostředí, ve kterém děti získávají nejenom kvalitní vzdělávání opírající se o čtyři pilíře – matematiku a přírodní vědy, techniku a robotiku, angličtinu a sport, ale nachází zde i prostor pro všestranný rozvoj své osobnosti, vzájemné komunitní setkávání a radost.

Pestrý a aktivitami nabitý odpolední program byl ve znamení stěžejních pilířů. Pilíř techniky a robotiky byl zastoupen prezentací pracovních činností s množstvím stavebnic rozvíjejících manuální zručnost, fantazii a dětskou představivost v mechanice i elektronice. Samotnou robotiku a programování představili Ozobotíci s širokou škálou možností využití. Nadšení vzbudil sofistikovaný robot z edice lego Mindstorm, se kterým si děti mohly změřit síly v olympijském biatlonu.  Na přírodovědném stanovišti si děti mohly prohlédnout zajímavé exponáty z rostlinné i živočišné říše. Vybíraly si trvalé preparáty s částmi těl hmyzu nebo lidských tkání, které zkoumaly pod mechanickým nebo elektronickým mikroskopem. Velkou atrakcí byl pokus odpalování rakety vyrobené z PET láhve s pohonem z lihových par, při kterém byl využit Newtonův pohybový zákon akce a reakce. Matematika je všude kolem nás. O tom, že nemusí být strašákem ale zábavou, se přesvědčili rodiče s dětmi na dalším zajímavém zastavení. Žáci naší školy jim představili kroužky Zajímavá matematika a Klub zábavné logiky a deskových her, které navštěvují. Vyzkoušeli si skládat tangramy, luštit hlavolamy, hrát deskové a karetní hry zaměřené především na geometrickou představivost. Ani na žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami se nezapomíná, protože mohou pracovat v kroužcích doučovacích nebo dyslektických pod odborným vedením zkušených kantorů. Angličtina na naší škole má nezastupitelné místo. Prvotním cílem je vybudovat kladný vztah a touhu zdokonalovat se v jazyce, vidět v něm klíč k poznávání nových zemí, kultur a v neposlední řadě mít otevřené brány k různým povoláním. Žáci 1., 5. a 9. tříd ukázkově předvedli nejrůznější konverzační témata, projektovou tvorbu, pro nejmenší předškoláčky byly připraveny anglické hry, písničky, výroba obrázkových slovníčků. V tělocvičně bylo stanoviště zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu a gymnastiku. Děti si mohly vyzkoušet rozmanité sportovní nářadí a náčiní. Velký ohlas měla ukázka florbalu pod vedením spolupracujících trenérů z oddílu Bulldogs Brno. Pestrý  program celého odpoledne doplňovaly tvořivé dílničky, ve kterých si děti ověřily svoji zručnost. Vyráběly originální raketu, vrtulník, foukací harmoniku nebo katapult.

Úsměvy na tváři, spokojenost a pohoda, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola s kvalitními učiteli umí nabídnout kreativní  výuku propojenou s moderními technologiemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

 

 

 

20.2.2018 16:04 • autor:
Před jarními prázdninami na naší škole proběhla Olympiáda v Anglickém jazyce. Bylo to vůbec poprvé na naší škole a musím říci, že máme opravdu šikovné děti a jejich angličtina je na vysoké úrovni.
Žáci bojovali ve dvou kategoriích – I.A – 7.ročník, II.A – 8. a 9.ročník. Celá Olympiáda se skládala ze 3 částí: Use of Englich, Listening a Speaking – do kterého, se probojovali již jen ti nejlepší. Tady máme jejich umístění.
Kategorie I.A – 1.místo Nela Štěpánová, 2.místo Jan Pokorný a 3.místo Richard Veselý. Zde musím podotknout, že rozdíly mezi jednotlivými místy byly poze po 0,5 bodu.
V kategorii II.A  na 1.místě Jiří Moravec (9.A), na  2.místě Karel Bašta (9.A)a na 3.místě Filip Major (8.B).
Do okresního kola, které se koná 22.2. postupují naši výborní angličtináři Nela a Jirka.
Good luck!!
                                                             Mgr.Ivana Demlová
20.2.2018 15:47 • autor:

Dne 13. února absolvovali naši sedmáci a deváťáci program zaměřený na primární prevenci drogových i dalších závislostí. Společnost Podané ruce interaktivní formou pracuje s mládeží školního věku a nenásilnou formou je seznamuje s problematikou drogové závislosti. Cílem je předcházet výskytu drogových závislostí u dorůstající mládeže i na základních školách. Žáci jsou zasvěcováni do této problematiky v celé její šíři a v rámci prevence rizikových forem chování se společně snaží případné situace řešit. Tento program posloužil žákům a žákyním naší školy k hlubšímu zamyšlení se nad touto problematikou a rovněž jim umožnil rozšířit si znalosti o různých formách závislostí.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Josef Pohanka, třídní učitelé

19.2.2018 20:15 • autor:

Před Vánoci jsme se zúčastnili soutěže o vstup a program na Olympijský festival v Brně. Museli jsme splnit dvě podmínky – kreativně ztvárnit vybraný český úspěch na olympijských hrách a splnit alespoň tři disciplíny olympijského diplomu. A povedlo se. Vybrali nás.

Ve čtvrtek 15.2. jsme navštívili olympijský festival v Brně, kde byl pro nás nachystaný program na míru. Zažili jsme si olympijskou atmosféru, vyzkoušeli některé olympijské sporty – pumptrack, snowpark, curling a ledovou dráhu. Setkali se, pomazlili se a vyfotili s maskotem tygrem jménem Soohorang a nakonec jsme byli za sportovní výkony odměněny medailemi a diplomem, který nám předal olympijský sportovec z Ria – kajakář Daniel Havel.

Den jsme si všichni obrovsky užili.

 

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

16.2.2018 21:36 • autor:

V pátek 16.2. proběhl u druháčků preventivně výchovný program s názvem Hasík. Navštívili nás profesionální hasiči a ukázali nám, jak vypadá hasičská výstroj, jak se chovat v situacích, když zjistíme požár v okolí nebo také u nás doma. Děti si zkusily modelové situace volání na tísňovou linku a  zopakovaly si důležitá telefonní čísla. Za správné odpovědi získaly sladké odměny. Již teď se těšíme na další setkání.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE