Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
16.10.2019 10:47 • autor:

Děti z 5. A využily podzimní sluneční dopoledne a v rámci hodin pracovních činností si zahrály na architekty a stavitele. Ve dvojicích si naplánovaly projekt stavby, z přírodního materiálu stavbu realizovaly, nezapomněly ani na úpravu jeho okolí. Pod jejich rukama vyrostly originální domy ze dřeva, kamenů, mechu, listí, kůry. Jedna stavba byla dokonce zavěšena ve větvích jako ptačí hnízdo.

Zadaný úkol se všem zdařil, podpořil fantazii, zručnost, kooperaci a komunikaci mezi dětmi.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč. 5.A

FOTOGALERIE

 

16.10.2019 10:45 • autor:

Ve čtvrtek 9. 10. 2019 se žáci pátých ročníků ZŠ Kamínky vydali na vlastivědno přírodovědnou exkurzi do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli co nejvíce o životě a díle významné české osobnosti J. A. Komenského a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.

V první části exkurze si děti v muzeu prohlédly expozici pravěku doby kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s archeologickými nálezy od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.

V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této době. Další třída pocházela z doby Rakousko-Uherska a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.

Všechny žáky zaujala výstava entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mineralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí.

Druhou částí exkurze byl program s názvem Co zahalil čas do pláště pana Komenského, ve kterém nás životem J. A. Komenského provázela jeho první žena Magdaléna Vizovská. Žáci si vyslechli zajímavé informace, měli možnost poznat dobové vybavení třídy a vyzkoušeli si techniku tehdejšího zapečeťování dopisů.

 Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu nových informací.

 

 PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE

15.10.2019 13:48 • autor:

Na naší základní škole je jedním z pilířů sport. V rámci tohoto pilíře mají žáci ve sportovních třídách posílenou hodinu tělesné výchovy. V 1. – 3. ročníku je jedna hodina tělesné výchovy zaměřena na výuku florbalu pod vedením zkušené trenérky Gabriely Úlehlové.

Paní trenérka přihlásila děti do Jihomoravské ligy přípravek (3+1) za účelem zvýšení motivace k zlepšování se ve florbalových dovednostech. První turnaj, kterého se zúčastnili žáci z 2.B,  proběhl v neděli 13.10. na hale SH Sport Point v Brně. Náš tým odehrál čtyři zápasy s obrovským nasazením a za velké podpory rodičů, prarodičů, sourozenců a spolužáků.

Všichni se už moc těší na další zápasy, které se budou konat 3.11. opět na hale SH Sport Point v Brně. Přijďte naše děti podpořit.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

3.10.2019 9:39 • autor:

Vážení zákonní zástupci, vážení učitelé, milí žáci,

od dnešního dne má ZŠ Kamínky nové multifunkční hřiště! Kompletní rekonstrukce hřiště, tedy střídaček, prostoru časoměřiče, mantinelů a povrchu je hotová.

Velké poděkování patří především našemu zřizovateli, tedy zastupitelům ÚMČ Nový Lískovec.

Hřiště nyní bude sloužit především výuce tělesné výchovy na naší základní škole, čímž podporujeme jeden z hlavních pilířů, a to pilíř sportu. Dále je možné jej využívat širokou veřejností pro řadu sportovních odvětví, především hokejbal, dále nově in-line a florbal, ale také míčové sporty, např. korfbal.

Zdůraznit bych chtěl touto cestou využití pro in-line bruslení, které lze děti naučit, případně zdokonalit, právě na novém povrchu našeho hřiště.

Co nového přinese hřiště sportovcům? Především se již nebudou pohybovat přímo na asfaltovém povrchu, ale na povrchu, který bude rozhodně šetrnější k jejich kloubnímu aparátu. V případě hokejbalu se výrazně sníží opotřebení hokejek, což může přinést nemalou finanční úsporu, při provozování tohoto sportu. Rovněž se zrychlí hra a sportovní tempo při realizovaných sportovních aktivitách. Samozřejmostí je i estetický pocit ze sportování na novém hřišti…

Rovněž na ekologický rozměr nebylo zapomenuto, povrch hřiště je kompletně recyklovatelný!

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na slavnostní otevření multifunkčního hřiště, za účasti představitelů města Brna, městské části Nový Lískovec, sportovních a zájmových organizací, a to vše za moderování brněnské fotbalové legendy Luboše Kaloudy.

Přijďte se s námi osobně setkat při této slavnostní příležitosti ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 16:00 hod.

 

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel ZŠ Kamínky

2.10.2019 13:58 • autor:

Dnešní náplní výtvarné výchovy a pracovních činností bylo bramborové tvoření. Úkol byl jasný….dle fantazie a pomocí přírodnin vytvořit bramborovou příšerku. Dětem patří velká pochvala. Vyrábění je moc bavilo a příšerky se moc povedly.

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

 

26.9.2019 14:05 • autor: • kategorie:

Pro letošní prvňáčky jsme připravili odpoledne plné úkolů. Starší děti nám pomáhaly na jednotlivých stanovištích, kde malým kamarádům pomohly, ukázaly, vysvětlily, jak daný úkol zvládnout. Cílem akce bylo začlenění prvňáčků mezi starší spolužáky a navázání nových vztahů. Za splnění úkolů získaly drobnou odměnu. Počasí nám přálo a odpoledne se velmi vydařilo.

Za kolektiv vychovatelek I. Sedláčková, J. Holíková
FOTOGALERIE
26.9.2019 13:51 • autor: • kategorie:

S dětmi z těchto dvou oddělení jsme si zopakovali pravidla silničního provozu na dětském dopravním hřišti. Vytvořili jsme společný výtvarný projekt, zahráli si značkové pexeso, stavěli dopravní prostředky ze stavebnic a povídali si o nástrahách  při pohybu na silnicích. Také jsme dětem připomněli 150. let vzniku MHD v Brně.

I. Sedláčková, J. Holíková

FOTOGALERIE

18.9.2019 8:35 • autor:

V pondělí 2. září 2019 proběhlo na ZŠ Kamínky slavnostní zahájení nového školního roku 2019 – 2020.

Toto zahájení bylo významným okamžikem především pro žáky prvních tříd, které přivítal nejen pan ředitel, ale také náš pěvecký sbor a spolužáci z devátého ročníku, kteří se stali jejich patrony. Po společném focení následovala prohlídka tříd, učebnic, dárků a pár nezbytných informací pro rodiče ohledně organizace začátku školního roku.

 Přejeme našim prvňáčkům, stejně jako všem ostatním žákům, aby ten nadcházející  školní rok byl co nejpohodovější.

Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová

FOTOGALERIE

17.9.2019 7:54 • autor:

Na začátku školního roku čekalo na žáky ZŠ Kamínky velké překvapení. Nová jazyková učebna! Již při průchodu chodbou se žáci zarazili u dveří, které mají podobu anglické telefonní budky. A co teprve po vstupu do učebny. Jazykovka je vybavena interaktivní tabulí, netradičním nábytkem, novou ICT technikou, anglickými časopisy, knihami a spoustou dalších zajímavých pomůcek. Třída je tudíž „ready“ na výuku trochu jiným způsobem, než na který jsme zvyklí. Doufáme, že učebna osvěží výuku cizích jazyků a poskytne žákům i učitelům veškeré podmínky na kvalitní vzdělávání.

Více fotek ZDE

 

18.7.2019 18:56 • autor:

Dne 26. června proběhla na Základní škole Kamínky jako každý rok Zahradní slavnost. 

Odpolední program pro žáky, rodiče a další přátele školy se nesl ve znamení venkovních vystoupení našich žáků. Jednotlivé třídy si pro ostatní připravily hudební či taneční představení, případně divadelní scénku, kterými se prezentovaly.Účastníci tak měli možnost shlédnout například scénky Hříšného tance, Pomády, středověkého tance a mnoho dalších. Za zmínku určitě stojí vystoupení žákyň z 6.B, Veroniky Treblíkové, Anety Pecinové a Michaely Zelingerové, při kterých nám samostatně zazpívaly či zahrály. Výsledkem byl nádherný zážitek, ze kterého nám šla husí kůže. Vystoupit sám před takovým počtem lidí chce jistě velkou vnitřní sílu a odhodlání. Poslední vystoupení, plná dojemných díků učitelům, si připravili naši deváťáci. Pro ně to byla po devíti letech strávených na naší škole jedna z posledních akcí vůbec, kterou se se školou chtěli rozloučit. Nicméně nezapomeňme, když něco končí, něco jiného začíná! 

Ve druhé části Zahradní slavnosti se děti i rodiče přesunuli z prostoru od školy ke školním sportovištím. Zde již byli na jednotlivých stanovištích připraveni učitelé a starší žáci, kteří si připravili pro menší děti soutěžní stanoviště s úkoly. Menší ale i starší děti tak měly možnost si zasoutěžit, vyzkoušet různé sportovní techniky a vyhrát drobné odměny. 

I přes ukrutné horko se Zahradní slavnosti zúčastnilo několik desítek až stovek návštěvníků. Takového zájmu si velice vážíme. Velké poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se na přípravě této akce podíleli, a také paní starostce, která přišla Zahradní slavnost podpořit svojí osobní účastí. Jsme velmi rádi, že se nám těmito akcemi daří stále více a více stmelovat naši „školskou obec“ – tedy žáky, jejich rodiče, učitele, absolventy a další přátele naší školy, a že jsme proto, tak, jak slibujeme, školou komunitní. 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, učitel

FOTOGALERIE